ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI:

Mieszkaniowymi
(wspólnoty mieszkaniowe)

Komercyjnymi

Handlowo – usługowymi

ZAKRES ZARZĄDZANIA:

obsługa formalno-prawna

obsługa techniczna

obsługa księgowo-finansowa

obsługa administracyjna

BIEŻĄCA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO, ZLECANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW NIERUCHOMOŚCI I URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH JEJ WYPOSAŻENIE ZGODNIE Z WYMOGAMI

nadzorowanie wykonawców świadczących usługi na nieruchomości

prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej części wspólnej

utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, terenu nieruchomości, pielegnacja zieleni

zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci etc.

usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej

prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i nadzorowanie rachunków bankowych

nadzorowanie wpłat wnoszonych przez właścicieli

przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego

przygotowanie rocznego planu gospodarczego